Cookies

La présente déclaration de confidentialité s'applique au site web www.lafonderie.be (désigné ci-après « le site web »). Le site web est exploité par La Fonderie asbl , organisation dont le siège social est sis rue Ransfort 27, 1080 Molenbeek-saint-Jean et inscrite sous le numéro d’entreprise 0425.593.042.

Privacybeleid

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de website www.lafonderie.be (hierna genoemd “de website”). De website wordt uitgebaat door La Fonderie vzw, organisatie met maatschappelijke zetel in de Ransfortstraat 27 in 1080 Sint-Jans-Molenbeek en ingeschreven onder ondernemingsnummer 0425.539.042.

Doel van dit privacybeleid

La Fonderie hecht groot belang aan de eerbiediging van uw privéleven en de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Daarom volgen wij systematisch de eisen van de wet van 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die vanaf 25 mei 2018 vervangen werd door de Algemene Verordening op de gegevensbescherming. Het huidige privacy beleid heeft tot doel u in te lichten over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden beheerd.

Voor elke vraag of opmerking met betrekking tot dit privacy beleid of de bescherming van uw persoonlijke gegevens door La Fonderie, vragen wij u contact op te nemen via de aangeduide kanalen van de sectie 9.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

2.1 Gegevens die u ons meedeelt

Als u de informatie wenst te ontvangen die we regelmatig verspreiden, bevestigt u uitdrukkelijk dat wij alle persoonlijke gegevens die u ons meedeelt of bevestigt via het formulier dat zich op onze internetsite bevindt, registreren en gebruiken.

2.2 Cookies

Deze internetsite gebruikt cookies. Een cookie is een klein bestandje dat uw pc of mobiel apparaat opslaat als u onze internetsite bezoekt. Deze map biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid u te herkennen als gebruiker van de site bij uw volgende bezoeken, en zo uw navigatie op onze site nog te vergemakkelijken.

Een cookie kan alleen maar een computer, maar geen personen herkennen.

Met welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

3.1 Gegevens die u ons meedeelt

Wij kunnen de gegevens die u ons meedeelt via ons formulier gebruiken om u informatiebrieven (newsletter) toe te sturen of andere mededelingen die:

 • u informeren over de actualiteit van La Fonderie;
 • u uitnodigen naar de evenementen die worden georganiseerd door La Fonderie of haar partners
 • het u mogelijk maken deel te nemen aan wedstrijden en u te informeren over het verloop en de resultaten ervan
 • ons de mogelijkheid bieden aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen

Via ons newsletter-formulier (aangeboden door MailChimp) kan u zich op elk moment inschrijven of uitschrijven.

3.2. Cookies

Wij maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies:

 • De functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van een internetsite. Ze maken het bijvoorbeeld mogelijk om u te herkennen als gebruiker telkens als u onze internetsite bezoekt. De niet-functionele cookies zijn niet nodig voor de goede werking van een internetsite. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van analyse-cookies. Dat biedt ons de mogelijkheid te weten welke afdelingen van onze internetsite het vaakst worden bezocht en welke elementen er kunnen verbeterd worden. Onze website gebruikt verder ook cookies van derden (third party cookies) die ons helpen bij het evalueren van onze campagnes. Die worden ook gebruikt voor communicatie- en marketingdoeleinden, meer bepaald om u advertenties op sociale media voor te stellen of om u informatie toe te sturen aangepast aan uw belangstellingssferen op onze website of buiten onze website als u op het internet surft.

Die niet-functionele cookies kan u blokkeren of beheren via de parameters van uw browser. Meer nog, u kan op ieder ogenblik de cookies op uw computer verwijderen. De te volgen procedure hangt af van uw computer. Als u de cookies blokkeert en/of verwijdert, is het mogelijk dat u geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden die onze internetsite biedt.

Aan wie delen wij uw persoonsgegevens mee?

Om onze diensten in stand te houden en te verbeteren, doen wij soms een beroep op derden, zoals informatica-ontwikkelaars of informaticaproviders. Uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan derden of kunnen door hen geraadpleegd worden, als dit noodzakelijk is binnen het kader van hun prestaties. Wij maken een overeenkomst met die derden om er ons van te verzekeren dat uw persoonsgegevens enkel gebruikt worden conform de instructies van La Fonderie door hetzelfde niveau van bescherming en vertrouwelijkheid toe te passen. La Fonderie blijft echter verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens door derden.

Op vraag van de overheid of ten einde aan andere wettelijke voorwaarden te voldoen, kunnen sommige persoonsgegevens aan de bevoegde overheden worden overgemaakt, bijvoorbeeld in het kader van juridische procedures of in het kader van rechterlijke enquêtes/informatie.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens enkel gedurende de strikt noodzakelijke duur, rekening houdend met de doelstellingen gesteld bij hun inzameling (zie sectie 3). Bovendien schrappen wij uw gegevens zo snel mogelijk op eenvoudig verzoek (zie sectie 6).

Intrekking van uw toestemming en andere rechten gelinkt aan uw persoonsgegevens

Met betrekking tot uw persoonsgegevens, hebt u altijd het recht:

 • uw toestemming geheel of gedeeltelijk in te trekken voor wat het gebruik van uw persoonsgegevens betreft:
  • door uw inschrijving voor de newsletter of andere informatie verstrekt door La Fonderie te schrappen; en/of
  • de parameters van uw browser met betrekking tot cookies te wijzigen (zie sectie 3);
 • te vragen uw persoonsgegevens te raadplegen;
 • te vragen uw persoonsgegevens te rectificeren;
 • te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken;
 • de volledige schrapping van uw persoonsgegevens te vragen;
 • te vragen uw persoonsgegevens over te dragen hetzij naar uw computer, hetzij naar een andere organisatie als de wet dit voorschrijft; en
 • klacht in te dienen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens.

Alle vragen met betrekking tot het uitoefenen van hogergenoemde rechten kunnen ons worden gericht via de kanalen voorzien in sectie 9. Indien we er niet in slagen tot een akkoord te komen, hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit. De gegevens van deze commissie vindt u hier: https://www.privacycommission.be/nl/contact

Bescherming van uw persoonsgegevens

La Fonderie stelt alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen tegen diefstal, ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik en ander ongewenst gebruik. Wij stellen alle technische en aangepaste organisatorische maatregelen in het werk om er over te waken dat het gebruik van uw gegevens de regels van de nationale en Europese wetgeving eerbiedigt, en verzekeren op die manier de bescherming van uw rechten.

Wijzigingen van ons privacybeleid

Ons privacybeleid kan regelmatig worden gewijzigd. Elke bijwerking of wijziging treedt in voege onmiddellijk na haar publicatie. Wij raden u dan ook aan regelmatig dit privacybeleid te raadplegen, om geïnformeerd te blijven over de wijzigingen die u kunnen aanbelangen. Belangrijke wijzigingen zullen uiteraard gemeld worden aan de gebruikers via de gebruikelijke communicatiekanalen.

Als we voorzien om uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan deze waarvoor ze zijn verzameld, zullen wij u via dezelfde kanalen informeren over de verschillende manieren waarop we deze willen gebruiken, en zullen we u ook alle andere relevante informatie bezorgen.

Gegevens van La Fonderie vzw
La Fonderie vzw
Maatschappelijke zetel: Ransfortstraat 27, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
+32 (0) 2 410 99 50
info@lafonderie.be